جاب یابی سایت استخدام و کاریابی ، ثبت آگهی استخدام ، آگهی و آزمون استخدامی

() ورود/ثبت نام راهنما

جاب یابی

استخدام بانک مسکن در سال 1400

با استفاده از لینک بالا میتوانید درخواست بررسی رزومه خود را جهت پذیرش این شغل ، به کارفرمای مربوطه ارسال نمایید.
برای ارسال رزومه خود به این کارفرما ، حتما میبایست به عنوان کارجو در سایت ثبت نام کرده باشید و حداقل یک رزومه فعال به ثبت رسانده باشید. رزومه شما توسط کارفرما بررسی شده و نتیجه به شما اعلام میشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی : 30 اردیبهشت 1400

شرایط استخدام در بانک مسکن در سال 1400 + ثبت نام و آزمون استخدامی بانک مسکن

استخدام در بانک‌های دولتی یا خصوصی آرزوی افراد جویای کار در کشورمان است. از طرفی استخدام در بانک‌های دولتی مزایایی دارد که باعث می شود اشتغال در آنها نسبت به بانک‌های خصوصی پرطرفدارتر باشد. یکی از بهترین بانک‌ها برای استخدام بانک مسکن است. در این مقاله قصد داریم به بیان نکاتی در خصوص استخدام در بانک مسکن بپردازیم.

آشنایی با بانک مسکن

بانک مسکن، بانک دولتی ایرانی است، و چهارمین بانک دولتی ایرانی می‌باشد که تمرکز اصلی آن بر ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مسکن معطوف می‌باشد.
بانک مسکن، در حال حاضر مالک شبکه‌ای از 1209 شعبه بانک در سراسر ایران است. شعبه مرکزی این بانک در تهران قرار دارد. بانک مسکن در سال مالی 1391 با درآمدی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان در در فهرست 100 شرکت برتر ایران، در رتبه هفتم قرار داشت. بر پایه مشتری مداری و کرامت ارباب رجوع بانک مسکن بهترین بانک ایران در سال 1398 می‌باشد.

شرایط استخدام در بانک مسکن

بانک مسکن چهارمین بانک دولتی کشور می باشد که در زمینه بانکداری خرد، بانکداری سرمایه گذاری و تسهیلات مسکن، خدمات خود را ارائه می کند. این بانک نیز دارای قوانین و شرایط مختص به خود است که با توجه به این شرایط اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود می کند. برای آغاز مراحل استخدام در بانک مسکن باید ابتدا در آزمون استخدامی این بانک ثبت نام کنید.

شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی بانک مسکن

بانک مسکن نیز مانند سایر بانک های کشور برای استخدام نیروی جدید ضوابطی دارد که بر اساس آنها از بین متقاضیان واجد شرایط و پذیرفته شده در آزمون استخدامی بعد از طی مراحل مختلف اقدام به استخدام نیروی انسانی جدید می‌نماید.
شرایط عمومی ثبت نام در آزمون استخدامی بانک مسکن مثل سایر بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است اما شرایط اختصاصی معمولا در دوره های مختلف پذیرش نیرو و یا حتی در شعبه‌های مختلف هر بانک متفاوت خواهد بود. آخرین فراخوان استخدام بانک مسکن مربوط به سال 1396 است و اطلاعاتی که در ادامه مطالعه خواهید نمود بر اساس آخرین آگهی‌های منتشر شده از سوی این بانک جهت استخدام نیروی انسانی جمع‌آوری شده است.

شرایط عمومی ثبت نام در آزمون استخدامی بانک مسکن

- داشتن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
- اعتقاد به دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن عنوان شده در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
- پایبندی به ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
- اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره نظام وظیفه ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
- برخورداری از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗوانمندی در انجام کار مورد تقاضا
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
- عدم محکومیت کیفری موثر
- نداشتن هیچ گونه راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
- ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ منع به کارگیری در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
- دارا بودن ﻣﺪرک تحصیلی مطابق رشته‌های مندرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم (ثبت نام و شرکت داوطلبان در این آزمون تنها در صورت وجود این مطابقت امکان پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، داوطلب از فرآیند استخدام حذف خواهد شد.)
- محدوده سنی حداقل 20 سال تمام و حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک دیپلم، 35 سال تمام برای فارغ التحصیلان مقطع فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر 40 سال تمام دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری
تبصره: ﺷﺮط سنی برای داوطلبانی که ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در خصوص موارد زیر ارائه نمایند، می‌تواند تغییر کند و ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر افزوده ﺷود.
- ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، معاف از شرط حداکثر سن
- اعضای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا ﺷﺎﻣﻞ (ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 5 سال
- رزﻣﻨﺪﮔﺎن دارای ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ
- متقاضیانی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ با ذکر نام مشمول قوانین می شوند، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ از ﺗﺎریخ 57/11/22 ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آن ها
- ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ نظام وظیفه ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در آگهی استخدام اضافه خواهد شد.

نکات مربوط به شرایط عمومی

- داوطلبان آقا می بایست تا روز برگزاری آزمون، کارت پایان خدمت خود را دریافت کرده باشند.
- در ﺻﻮرتی که طی مراحل مصاحبه آزمون استخدامی بانک مسکن و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ مشخص گردد که داوطلب دارای توانایی لازم جهت اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ نمی باشد، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
- ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ مجاز به شرکت در آزمون ورودی نمی‌باشند.
شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون استخدامی بانک مسکن
- پذیرفته شدگان می بایست پس از اتمام دوره آموزشی به مدت معین متعهد به خدمت گردند. (تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جا به جایی تا 10 سال)
- ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ (اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ).
- ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪ 175 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ برای سمت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
- قبولی در آزﻣﻮن ورزﺷﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎدر اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت (ﺗﺴﺖ اﯾﻔﺮد) ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
- دارا بودن سلامت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر (ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻧﮏ)

- نکات مربوط به شرایط اختصاصی

- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎنی نیز مانند سایر کارکنان بانک موظف به ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ (به ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻐﻞ ﻣﺬﮐﻮر می باشند، بنابراین اﯾﻦ دسته از کارکنان تا زمان اشتغال به خدمت در این ﺳﻤﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺧﺬ نموده و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اجازه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﺨﻮاهند داشت.
- ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از زمان اعلام نتایج بانک مسکن، توسط ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣذبور، تعیین می‌گردد.
- شرایط مذکور برای آخرین دوره برگزاری آزمون و پذیرش بانک مسکن می باشد و در صورت اعلام شرایط جدید، این مقاله به روزرسانی خواهد شد. داوطلبان در صورتی که واجد کلیه شرایط عمومی و اختصاصی عنوان شده باشند، می توانند در موعد مقرر اقدام به ثبت نام در آزمون ورودی بانک مسکن نمایند. توجه داشته باشید که ممکن است با توجه به دوره برگزاری آزمون، فرآیند ثبت نام علاقه‌مندان از طریق سایت استخدام بانک مسکن انجام شود. پس از برگزاری آزمون و فرا رسیدن زمان اعلام نتایج بانک مسکن، از پذیرفته شدگان برای حضور در مصاحبه آزمون استخدامی بانک مسکن، دعوت به عمل می‌آید.

چه زمانی باید در آزمون استخدامی بانک مسکن ثبت نام کرد؟

معمولا خبر آزمون های استخدامی بانک ها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و کانالهای خبری منتشر می‌شود، سایت‌های خبری نیز یکی از منابع انتشار اخبار استخدامی بانک مسکن هستند. برای این که بتوانید به موقع از اخبار استخدامی بانک مسکن با خبر شوید یا باید به صورت مداوم به سایت رسمی این بانک سر بزنید یا در خبرنامه سایت جاب یابی ثبت نام کنید تا اخبار روز برای شما ارسال شود.

چگونه می توان برای ثبت نام در آزمون استخدامی بانک مسکن اقدام کرد؟

در رابطه با نحوه ثبت نام برای جذب نیرو در بانک مسکن باید گفت که این ثبت نام با مراجعه به سایت استخدام بانک مسکن برای داوطلبان مایل به استخدام قراردادی بانک مسکن و یا استخدام پیمانی بانک مسکن انجام می گیرد.
در رابطه با نحوه ثبت نام برای جذب نیرو در این بانک باید خدمتتان عرض کنیم که این ثبت نام با مراجعه به سایت استخدام بانک مسکن برای داوطلبان مایل به استخدام قراردادی بانک مسکن و یا استخدام پیمانی بانک مسکن انجام می گیرد. فقط می توانیم بگوییم که این ثبت نام برای جذب نیرو یا در سایت خود بانک مسکن انجام می‌گیرد یا این که داوطلبان باید برای طی مراحل ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

چه رشته‌هایی شانس استخدام در بانک مسکن را دارند؟

رشته های استخدامی هربار با توجه به نیاز استخدامی بانک مشخص می‌شوند اما اصولا رشته‌هایی مثل مدیریت بانکی، آمار، ریاضی، حسابداری و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات از جمله رشته‌هایی هستند  که تقریبا در تمام آزمون‌های استخدامی مورد نیاز بانک بوده‌اند.

شرایط سنی استخدام در بانک مسکن چگونه است؟

محدوده سنی حداقل 20 سال تمام و حداکثر 30 سال تمام برای دارندگان مدرک دیپلم، 35 سال تمام برای فارغ التحصیلان مقطع فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر 40 سال تمام دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری می باشد.

شرایط استخدام بانک مسکن در سال 1400 چیست؟

هنوز هیچ خبر رسمی از استخدام بانک مسکن در سال 1400 منتشر نشده است. در صورت انتشار فراخوان استخدامی این بانک تمام اخبار مربوط به آن در سایت جاب یابی منتشر می‌شود.

اطلاعات تماس

  • اعتبار خبر تا تاریخ : 30 اردیبهشت 1402
  • موقعیت : سراسری , سراسر کشور

پیش نیازهای شغلی

  • پیش نیازهای شغلی : ندارد
  • وضعیت تاهل : مهم نیست
  • حقوق ماهانه : توافقی
  • تحصیلات : بانک مسکن

دیدگاه ها

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.

نیوشااستخدام بانک مسکن 1400کی شروع میشه؟
25 فروردین 1400پاسخ به این دیدگاه
ذخیره پست

استانها

استخدام‌های روز

بستن پنجره

برای پیشنهاد دادن رزومه خود ، ابتدا میبایست وارد سایت شوید.
چنانه پیشتر حساب کاربری خود را در جاب یابی افتتاح کرده اید ، میتوانید از طریق لینک پایین ، وارد حساب خود شوید.
اگر عضو سایت نیستید ، از لینک ثبت نام ، اقدام به نام نویسی و ساخت حساب کاربری کرده و اولین رزومه خود را به ثبت برسانید.