در حال ارسال پاسخ به : سلیمان هستم فنی وبنایی لوله کشی وکاشیکاری کاردرهتا وهمه چی ازدستم بیادمیکنم پول حلال به دستم بیاد

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.