در حال ارسال پاسخ به : فایزموسوی کیانی ایا درشرایط کرونا مترجم هتل بودن فایده ای دارد یعنی کشور تدبیری برای این مورد اندیشیده اسست

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.