در حال ارسال پاسخ به : مهدی نعیمی من میخوام برم ترکیه ۲۰ ساله مدرک مهندسی برق

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.