در حال ارسال پاسخ به : قربانی ببخشید من دیپلم ندارم اما به شدت علاقه به رانندگی وکاردارم، همه شرایطش دارم جزدیپلم

دیدگاه شما پیش از انتشار ، توسط ناظر سایت مورد بازبینی قرار میگیرد.